ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสอนงาน สอนแนะ(Coaching) ในฝ่ายทะเบียน

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสอนงาน สอนแนะ(Coaching) ในฝ่ายทะเบียน

เรื่อง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 

วันที่ 24 ก.ค 2558 : 10:22:58