ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณสำหรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณสำหรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  จำนวน 61 คน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณ  

วีธีการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตตรีว่าด้วยการพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

วันที่ 20 ก.ค 2558 : 20:20:52