ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VDO Conference) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันที่ 03 มิ.ย 2558 : 16:14:36