ข่าวกิจกรรม

รักษาการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจและผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่6 เข้าร่วมประชุม

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ และนายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่6 เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการรังวัดและลงที่หมายแผนที่ในระบบดิจิตัล ให้กับสำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

 

วันที่ 23 เม.ย 2561 : 15:39:44