ข่าวกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเข้าตรวจสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 เข้าตรวจราชการ

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และมอบแนวนโยบายของกรมที่ดิน

โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รายงานและให้การต้อนรับ

วันที่ 08 ม.ค 2561 : 14:44:58