ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

วันที่ 23 กันยายน 2560 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรการสร้างเสริมคุณธรรม บุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 16 ต.ค 2560 : 12:10:16