ข่าวกิจกรรม

ท่านผู้ตรวจสารภี จันทร์มี ประชุม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

      ท่านผู้ตรวจสารภี จันทร์มี ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

วันที่ 16 พ.ค 2560 : 08:46:40