ข่าวกิจกรรม

การประชุมมอบนโยบาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัดและยกระดับการรังวัด ด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Networks) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

การประชุมมอบนโยบาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัดและยกระดับการรังวัด

ด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Networks)  

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

วันที่ 29 ส.ค 2559 : 14:44:32