สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (50110)


โทร . 0-5345-1551
โทรสาร 0-5354-1551

สถานที่ตั้ง


ถนนสันอุดม ตำบลเวียง
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอฝาง
อำเภอแม่อาย
อำเภอไชยปราการ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายอมรพันธุ์ สุนทรวิภาต

นางชมนาด ถิ่นทัพไทย

นายธวัช สมันเหมือน

นางสะไบทิพย์ ไชยแก้ว (รักษาการ)

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (50110)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่