สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว (50190)


โทร.0-5347-5296
โทรสาร. 0-5347-5296 และ 0-5347-5228

สถานที่ตั้ง


ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลเขื่อนผาก
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอพร้าว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายเสถียร จันทรา

นายเกษมจุลจักรดถ์ ศิริงามเมือง

นายวิชัย จักขุกุศล

นางสาวเกวรินทร์ ป้อมฟู (รักษาการ)

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว (50190)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่