สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกสะเมิง (50250)


โทร. 0-5348-7554
โทรสาร 0-5348-7558

สถานที่ตั้ง


ที่ทำการอำเภอสะเมิง
หมู่ 10 ตำบลสะเมิง
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอสะเมิง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ พรหมวงศ์ (รักษาการ)

-

-

-

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกสะเมิง (50250)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่