สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกแม่แจ่ม (50270)


โทร. 0-5348-5108
โทรสาร 0-5348-5108

สถานที่ตั้ง


ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอแม่แจ่ม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายนิกร เพี้ยงจันทร์

-

-

-

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกแม่แจ่ม (50270)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่