สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว (50170)


โทร. 0-5304-6996-7
โทรสาร 0-5304-6996-7
E-mail Address : chiangdao_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง


ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอเชียงดาว
อำเภอเวียงแหง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายจิรพันธ์ แสงจง

นายวรชาติ สมเจริญ

นายอติชาต โสภิญนิวัตวงศ์

นางณัฏฐพัชร์ หมั่นแสวง (ช่วยราชการ)

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว (50170)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่