สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง (50230)


โทร . 0-5344-1804
โทรสาร 0-5344-1805

สถานที่ตั้ง


ถนนเชียงใหม่ - ฮอด
อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอหางดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายรณกฤต สุทธิชาญบัญชา

นายวสันต์ เครือคำ

นายกังวาน ราชบัณฑิตย์

นางจีรภรณ์ ศรีประเสริฐ

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง (50230)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่