สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง (50120)


โทร. 0-5331-1356
โทรสาร 0-5331-1431

สถานที่ตั้ง


ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอสันป่าตอง
อำเภอแม่วาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

ว่าที่ร.ต. อุทัน ใบยา

นายกฤตภาส ขิงทอง

นายสมโชค เอี่ยมสอาด

นางเพ็ญจันทร์ อุนนะนันทน์

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง (50120)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่