สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย (50210)


โทร 0 5335 2700 - 1, 0 5335 2880
โทรสาร 0 5335 2700-1

สถานที่ตั้ง


276 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอสันทราย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายชัยรัตน์ ภุ่นพมาศ

นายพงษ์ศักดิ์ พงศ์ประภาไพ

นายสุภกิจ หน่อสุวรรณ์

นางสาวจิตตนาถ อินต๊ะดง

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย (50210)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่