สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (50130)


โทร .0-5333-1400
โทรสาร 0-5333-1043

สถานที่ตั้ง


ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง
ตำบลร้องวัวแดง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอสันกำแพง
กิ่งอำเภอแม่ออน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายสุพิชญ มีสุวรรณ

นางหทัยรัตน์ ตาถาวัน

นายสุรพล อรทัย

นางศุภลักษณ์ โพธิ์กลีบ

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (50130)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่