สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม (50180)


โทร 0 5329 7829 - 30
โทรสาร 0 5329 7830

สถานที่ตั้ง


ถนนเชียงใหม่ - ฝาง
หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอแม่ริม
อำเภอสะเมิง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายธนวรรธน์ จันทธนสุนันท์

นายชาตรี เพ็งรัตนา

ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ บุญสูง

นางประภัสสร นาคศรี

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม (50180)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่