สถานที่ตั้ง

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง (50150)


โทร. 0-5347-0314
โทรสาร 0-5347-1314

สถานที่ตั้ง


อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แตง
ถนนเชียงใหม่ - ฝาง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ


อำเภอแม่แตง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

นายชาญณรงค์ เปรมปรีดิ์

นางรำแพน นพคุณ

นายเสรี ดำประไพ

นางภรภัทร อินทิยศ

-

แผนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง (50150)


สาขาย่อยจังหวัดเชียงใหม่